FAQ

Nejčastější dotazy (FAQ)

1. Co obsahuje cena klimatizace e-shopu?

Cena nástěnné klimatizace zahrnuje vnitřní, venkovní jednotku a ovladač. V případě, že tomu tak není, zákazník je na to upozorněn v popisu produktu. Např. u některých výrobců je v ceně kazetové jednotky dekorační panel a infračervený ovladač, u některých je v ceně kabelové ovládání na stěnu. U kanálových klimatizačních jednotek ovladač součástí není.

V popisu je uvedeno, co je zahrnuto v ceně a zároveň i dostupné příslušenství k danému produktu.

2. Kondenzát

Při provozování klimatizace na chlazení nebo odvlhčování vzniká ve vnitřní jednotce kondenzát. Tento je samospádem nebo pomocí čerpadla odváděn z vnitřní jednotky pryč, např. ven.

V případě odvodu ven se nejčastěji kondenzát nechá volně odtékat nebo se zachytává do nějaké nádoby. V nádobě nesmí být hadička pro odvod kondenzátu ponořená nebo jinak zanesená či ucpaná, jinak může dojít k vytékání kondenzátu z vnitřní jednotky. V režimu topení se kondenzát vytváří u venkovní jednotky. V případě, že je kondenzát sveden samospádem do odpadu, je zapotřebí zhotovit vhodný sifon, aby se zamezilo nežádoucímu zápachu kanalizace skrz klimatizační jednotku do místnosti.

Čerpadlo kondenzátu není součástí klimatizace a jedná se elektromechanickou součástku. Jeho hlučnost se pohybuje kolem 19-27 dB. Nejedná se o konstantní chod a hlučnost, a právě kvůli tomu může více vynikat.

3. Údržba

UPOZORNĚNÍ: Před jakoukoli údržbou nebo čištěním, odpojte klimatizační jednotku z elektrické sítě.

 • NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. Možný dopad: Ztráta barvy nebo deformace.
 • NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. Možný dopad: Ztráta barvy nebo deformace.
 • NEPOUŽÍVEJTE lešticí prostředky.
 • NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. Možný dopad: Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.

3.1. ČIŠTĚNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

 • Jednotku utřete suchým, měkkým hadříkem nebo ji očistěte vysavačem.
 • Nepoužívejte horkou vodu ani těkavé látky, které by mohli poškodit její povrch.
 • Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

3.2. ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÝCH FILTRŮ

Provozování jednotky se znečištěnými filtry znamená, že filtr:

 • NEDOKÁŽE vzduch zbavit zápachů;
 • NEDOKÁŽE vzduch vyčistit;
 • nedostatečné topení/chlazení;
 • možnost vzniku zápachu.

Filtry čistěte podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Většina výrobců ovšem doporučuje každé dva týdny. Když zařízení pracuje v prašném prostředí, je potřeba filtr čistit častěji.

Pro sušení filtru nepoužívejte oheň nebo vysoušeč vlasů, jinak může dojít k deformaci filtru nebo požáru. Filtr je potřeba vyčistit i v případě nepoužívání jednotky, alespoň jednou za půl roku.

JEDNOTKU NEPROVOZUJTE BEZ FILTRŮ!

Návod pro čištění vzduchových filtrů:


(obrázky jsou ilustrační, v závislosti na modelu se mohou lišit)

3.3. NA ZAČÁTKU A KONCI SEZÓNY

 • Zkontrolujte, zda nasávání a výfuk vzduchu na vnitřní a venkovní jednotce neblokují žádné překážky.
 • Zkontrolujte správnost připojení klimatizační jednotky na elektrickou síť.
 • Zkontrolujte, zda je filtr čistý.
 • Zkontrolujte, zda není odtoková trubka poškozená.
 • Před dlouhodobým odstavením jednotku uveďte do provozu v režimu ventilátoru na několik hodin, aby se vysušil vnitřek vnitřní jednotky.

4. REŽIM TOPENÍ A ODMRAZOVÁNÍ

Zatímco se klimatizace zahřívá, ventilátor nemusí na začátku po dobu asi 3 až 5 minut pracovat, aby nedošlo k silnému proudění studeného vzduchu. Skutečná doba zpoždění závisí na teplotě v místnosti).

Klimatizace pracuje na principu tepelného čerpadla, absorbuje teplo z venkovního vzduchu a předává toto teplo do vnitřní jednotky. Jako výsledek tohoto principu se sníží provozní výkon tehdy, když klesne teplota venkovního vzduchu. Pokud máte pocit, že je topný výkon klimatizace nedostatečný, doporučujeme použít tuto klimatizaci ve spojení s jinými druhy topných zařízení.

Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, což může snížit provozní výkonnost zařízení. Často se námraza tvoří při velmi nízké venkovní teplotě s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro ochranu proti námraze je tato klimatizace vybavena funkcí automatického odmrazování řízenou mikroprocesorem. Pokud se námraza vytváří, klimatizace se dočasně zastaví a po určitou dobu bude pracovat odmrazovací obvod. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch. Když je jednotka v režimu odmrazování, v závislosti na modelu se na displeji může zobrazit „df“ (=defrost) nebo mohou blikat provozní kontrolky, ovšem některé modely na tento režim nijak neupozorňují. V případě, že automatické odmrazování není dostatečné, lze k venkovní klimatizační jednotce přidat topný kabel.

5. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a topení bude klesat.
 • Během používání zajistěte občasné větrání.
 • Při vlhkosti vyšší než 80 % nebo v případě ucpaného odtoku se jednotka může orosit.
 • Pokud jednotku NEBUDETE delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač jednotky. Je-li spínač hlavního síťového napájení zapnutý, jednotka spotřebovává elektřinu. Hlavní vypínač zapněte 6 hodin před opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její hladký chod.
 • Pokaždé, když plánujete odpojit klimatizaci od elektřiny, nejprve ji vypněte pomocí dálkového ovladače a chvíli vyčkejte, než se jednotka úplně vypne (zavře se lamela vnitřní jednotky). Poté ji můžete odpojit od elektřiny.
0.0
0 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0